Kształcenie

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Na terenie Województwa Śląskiego refundacja jest prowadzona przez:

Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach 40-950 Katowice, ul. Plac Grunwaldzki 8-10 tel. (32) 209-08-63;fax. (32) 209-08-65

Wnioski są przyjmowane od pracodawców z terenu danego powiatu przez podane poniżej Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP:

Procedura ubiegania się o refundację:

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Refundację kwalifikuje się jako pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP). 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  • zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
  • spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.

Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

 

 AKTUALNY WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ:

http://www.slaska.ohp.pl/refundacja/refundacja-od-01-07-2014

 

Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Śląska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:

a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych
(§ 3 ust. 7 rozporządzenia);

b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego; 
  • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki
    w danym zawodzie przez młodocianego;
  • zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.

W powyżej wymienionych przypadkach wnioski o zawarcie składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

 WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

- wniosek o dokonanie refundacji,
- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
- kopie dowodu opłacenia składek ZUS (lub zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne )
- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druki DRA, RCA uczniowskie )

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

ZAWIERANIE UMÓW O REFUNDACJĘ  - KROK PO KROKU – plik do pobrania znajduje się na stronie internetowej Śląskiego OHP: www.slaska.ohp.pl

Przyjęcie ucznia na naukę jest równoznaczne z dodatkową siłą roboczą, jak również niesie ze sobą korzyści finansowe. Za każdego ucznia, który zda egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej, pracodawca, po złożeniu odpowiednich dokumentów, powinien otrzymać dotację z Urzędu Miasta bądź Gminy, w obrębie której uczeń zamieszkuje.